PZPL

ANTYDOPING

ANTYDOPING

Walka z dopingiem w sporcie jest regulowana w polskim porządku prawnym zarówno aktami normatywnymi rangi ustawowej, jak i wiążącymi nasz kraj ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Katalog ten uzupełnić należy o przepisy stosowane przez organizacje sportowe, tworzone przez Światową Agencję Antydopingową lub w sposób zgodny z nimi, przez międzynarodowe federacje sportowe.

Obecnie filarem systemu antydopingowego na świecie jest Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) i przyjęty w jej ramach Światowy Kodeks Antydopingowy wraz z międzynarodowymi standardami.

Normy antydopingowe stanowiące prawo powszechnie obowiązujące w polskim porządku prawnym, uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019, poz. 1872) oraz pośrednio w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.). Prawo powszechnie obowiązujące to także ratyfikowane umowy międzynarodowe, w tym Konwencja Antydopingowa Rady Europy z dnia 16 listopada 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 15, poz. 149) oraz Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu w dniu 19 października 2005 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999), przyjęta pod auspicjami UNESCO.

Pośród aktów prawa wewnątrzorganizacyjnego ruchu sportowego zawierających normy antydopingowe, oprócz Kodeksu Antydopingowego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) wymienić należy także regulaminy antydopingowe poszczególnych międzynarodowych federacji sportowych, opracowane w pełnej zgodności z Kodeksem.

W Polskim systemie antydopingowym organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest Polska Agencja Antydopingowa (POLADA). Odpowiada ona za koordynację krajowego programu zwalczania dopingu w sporcie, w ramach którego realizowane są m.in. kontrole antydopingowe, projekty o charakterze profilaktycznym, a także prowadzona jest szeroka działalność informacyjno-edukacyjna. POLADA posiada również uprawnienia do prowadzenia tzw. współpracy śledczej z Policją, prokuratorami, Służbą Celno-Skarbową, Żandarmerią Wojskową i Strażą Graniczną. Przy Agencji działa Panel Dyscyplinarny, który rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie.

Analizą próbek fizjologicznych zawodników pobranych w wyniku kontroli antydopingowej zajmuje się Polskie Laboratorium Antydopingowe, obecnie jedyny podmiot działający na terenie Polski, który posiada certyfikat akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Na świecie działa 31 laboratoriów antydopingowych posiadających akredytację Światowej Agencji Antydopingowej, szczegółowa lista akredytowanych laboratoriów dostępna jest na stronie internetowej Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Regulaminy i standardy antydopingowe:

OdnośnikRodzaj dokumentu
[LINK]Międzynarodowe Standardy WADA
[LINK]Przepisy POLADA

Światowa Agencja Antydopingowa (World Anti-Doping Agency, WADA) określa międzynarodowe standardy, jak czytamy na stronach Polskie Agencji Antydopingowej:

Międzynarodowe standardy dotyczą różnych obszarów technicznych i operacyjnych programu zwalczania dopingu w sporcie są opracowywane w porozumieniu z sygnatariuszami konwencji antydopingowej UNESCO i rządami oraz zatwierdzane przez WADA. Celem standardów międzynarodowych jest zharmonizowanie działań prowadzonych przez organizacje antydopingowe odpowiedzialne za konkretne techniczne i operacyjne części programów zwalczania dopingu. Zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym, przestrzeganie standardów międzynarodowych jest obowiązkowe.

Na stronach Polskiej Agencji Antydopingowej możemy również przeczytać:

Najważniejszym i najbardziej obszernym dokumentem w obszarze prawa antydopingowego w Polsce są Przepisy Antydopingowe POLADA, których założenia tworzone są na bazie międzynarodowego, obowiązującego na całym globie Światowego Kodeksu Antydopingowego. W przepisach można znaleźć informacje dotyczące definicji dopingu, listy substancji i metod zabronionych, zarządzania wynikami, analizy próbek, prowadzenia śledztw antydopingowych a także przepisy związane z zadaniami i obowiązkami związków sportowych czy Polskiej Agencji Antydopingowej.