PZPL

RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych lub Państwa dziecka jest Polski Związek Przeciągania Liny, z siedzibą  w Warszawie, ul. Konarskiego 4A lok. 027. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail.

Dane Państwa lub Państwa dziecka dane osobowe (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu realizacji zadań  Polskiego Związku Przeciągania Liny z siedzibą w Warszawie, ul. Konarskiego 4A lok. 027, również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz promocyjnych, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a.

Polski Związek Przeciągania Liny przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do PZPL, zawarte w deklaracji członkowskiej i zawodniczej.

Do realizacji celów zawartych powyżej wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry instruktorsko-trenerskiej w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu, wydawnictwach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych.

Jeśli będą tego wymagać przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, administrator może wymagać innych niezbędnych danych.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli zrealizować zadania PZPL. Podane Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności: organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym (np. klubom, związkom okręgowym i krajowym); osobom upoważnionym przez nas; naszym pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem (np. księgowym, prawnikom, informatykom), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;  podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych; innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem członkostwa,  uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach PZPL. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości członkostwa, uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach organizowanych przez PZPL.

Dane udostępnione przez Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

PZPL nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej o ile nie wymagają tego inne aktywności PZPL (np. zawody międzynarodowe).

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.